torsdag, juni 19, 2008

Euro-Guantanamo + Polisen ska få tillgång till PKU-registret


OK, idag hade jag tänkt att skriva ett löjligt långt inlägg om FRA-karusellen. Jag var i Stockholm igår och hade förmånen att prata både med demonstranter utanför riksdagen, politiska tjänstemän i riksdagen, en riksdagsledamot och en helt vanlig förbannad aktiemäklare. Dessutom kunde jag sitta på åhörarläktaren i riksdagen tillsammans med de mest hängivna aktivisterna och höra debatten, men framförallt se hur riksdagsledamöterna gick in och ut ur kammaren och pratade med varandra. Vad gör Lars Leijonborg här? Vem är det Federley viskar med? Och så vidare.

Jag har många tankar, men dessvärre har jag inte tid att förmedla dem nu; det får bli nästa vecka - och det är förmodligen bra att få ännu lite mer distans till händelserna. Jag är övertygad om att historien inte slutar här. I efterspelet har vi ju kunnat se tydliga belönings- och bestraffningseffekter från väljarna: blommor till Camilla Lindberg och Birgitta Ohlsson, och rasande anklagelser mot Fredrik Federley, Annie Johansson och de andra som vek ner sig.

Och idag har jag sprungit på två nyheter som inte har fått så stor uppmärksamhet, men som båda hör ihop med det permanenta kriget mot terrorismen och andra jobbiga grejer som vårt risksamhälle präglas av.

1) Europaparlamentet antog i går det så kallade återvändandedirektivet, som innebär att papperslösa flyktingar kan sättas i fångläger i 18 månader och sedan bannlysas från Europa i fem år. Inget i svenska medier, vad jag har kunnat se. NY Times har en bra artikel, och Bolivias president, Evo Morales, har ett balanserat men argt debattinlägg i Guardian. Inger Segelström (PES) kommenterar beslutet på socialdemokraternas hemsida:

- Att rösta för att låsa in vuxna och barn som inte har begått något brottsligt i 18 månader är fullkomligen omänskligt och något vi socialdemokrater inte kan ställa upp på.

- Det rör sig om människor som söker sig hit för ett bättre liv för sig och sin familj undan fattigdomen och inte om kriminella, fortsätter Segelström.

En majoritet av parlamentets ledamöter bestående av konservativa och liberaler röstade för förslaget som baserar sig på en kompromiss med rådet. Även de svenska moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna röstade för förslaget.

Festung Europa i högönskelig välmåga. Tack för det, svenska borgare! För varje dag visar ni hur ni fjärmar er från era liberala ideal fortare än någon kan säga Federley. Jag vet inte hur arg jag har rätt att vara som socialist över att ni spottar på era väljare och allt ni tror på, men arg är jag likafullt.

2) Lite i skymundan har regeringen beslutat om en utredning som ska göra en översyn av lagen om biobanker. Ni vet, PKU-registret och det där. I sammanfattningen av kommittédirektivet nämns endast att man ska skapa en gemensam reglering för biobanker både inom och utom sjukvården, men insmuget på sidan 14 visar det sig att man är ute efter att skriva en lag som tillåter polis och åklagare att begära ut material från PKU-biobanken:

Från samhällets sida finns ett intresse av att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva medel för att utreda allvarliga brott. Mot detta intresse måste vägas de övriga intressen som ska beaktas i biobankslagen. Med denna utgångspunkt ska utredaren analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag.

Om utredaren kommer fram till att det finns ett sådant behov, ska utredaren överväga om det är lämpligt att de brottsbekämpande myndigheterna får ta vävnadsprover i beslag samt, om så bedöms vara fallet, om det bör finnas några
särskilda förutsättningar utöver dem som ställs upp i rättegångsbalken för att få ta sådana prover i beslag. Utredarens överväganden i denna del ska, om utredaren så finner lämpligt, åtföljas av ett förslag till lagreglering av frågan.

Där ser man. Tre miljoner svenskars DNA, vars föräldrar fick höra att registret bara skulle användas till forskning, är nu i dubbel bemärkelse ägda av staten. Alla som engagerade sig mot signalspaningslagen har all anledning att hålla ögonen öppna och bevaka den här frågan. Också här är den privata integriteten och medborgerliga rättigheter på spel.

För övrigt hoppas jag på nyval. Vi kan inte ha kvar den här regeringen. Inte i två år till, inte i två dar till.

Inga kommentarer: